0item(s)

Er zitten geen producten in je winkelwagen

Algemene en leveringsvoorwaarden

Algemene en leveringsvoorwaarden 

1. Toepasselijkheid 
Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. 

2. Totstandkoming overeenkomst 
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail.

3. Betaling en betaalwijze.

Bij het plaatsen van een bestelling kunt u kiezen uit vier verschillende opties:Betaling vooraf.

U kunt het bedrag overmaken naar onze Rabo rekening, het IBAN nummer is  NL41RABO0141389621 t.n.v. the House of Music BV te Dordrecht o.v.v. het ordernummer. Zodra uw betaling ontvangen is krijgt u van ons een bevestiging via e-mail voor de ontvangst van de betaling, zodra de bestelling bij ons de deur uit gaat ontvangt u automatisch de track&trace code van de zending. Met deze code kunt u op de website van DHL de status van je zending in de gaten houden. U ontvangt de bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van je betaling mits anders afgesproken. Mocht een artikel onverhoopt niet voorradig zijn dan ontvang u daarover een bericht. Mocht binnen 10 dagen geen betaling ontvangen zijn, dan komt de bestelling/reservering te vervallen mits anders 

Betalen met IDEAL.
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. U rekent snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Zodra uw IDEAL betaling succesvol is afgerond ontvangen wij direct een melding van de bank, bestellingen voor 17:00 worden in de meeste gevallen nog dezelfde dag verzonden.

Betalen met PayPal.
In onze webshop kunt u ook veilig met PayPal betalen. Selecteer PayPal bij het afrekenen en u  wordt gevraagd in te loggen op uw PayPal rekening om de betaling te bevestigen. PayPal is veilig en bovendien zijn uw aankopen met PayPal aankoopbescherming beschermd als deze niet geleverd worden of afwijken van de omschrijving van de verkoper.

Betalen onder rembours.
Indien u kiest voor levering onder rembours, dan kunt u de zending afrekenen aan onze vervoerder. U betaalt het aankoopbedrag vermeerderd met de eventuele transport- en rembourskosten rechtstreeks aan de chauffeur van de bezorgdienst op het moment dat uw bestelling in ontvangst neemt. In België is het helaas nog niet mogelijk om uw bestelling onder rembours te ontvangen. Bij bestelling onder rembours nemen wij altijd v.t.v. telefonsich contact met u op om de bestelling te controleren en zo misbruik te voorkomen.

Betalen vanuit het buitenland:
Voor betalingen vanuit het buitenland gelden dezelfde punten als bij betaling vooraf. Maak het bedrag over op IBAN nr. NL41RABO01413896 21 (BIC CODE: RABONL2U) t.n.v the House of Music BV o.v.v. het ordernummer. Over het algemeen duren betalingen vanuit het buitenland iets langer dan normaal, hou rekening met een verwerkingstijd van ca. 2 dagen.


4. Meerderjarig of toestemming 
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van een meerderjarige ouder, verzorger of voogd. Indien de koper niet aan deze voorwaarde voldoet behoudt the House of Music BV zich het recht voor de levering zonder verdere berichtgeving op te schorten of te staken. 

5. Levertijd 
Afhankelijk van de beschikbaarheid zal the House of Music BV haar uiterste best doen om de bestelde artikelen binnen 2 werkdagen na bestelling te leveren, maar kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor late levering veroorzaakt door omstandigheden buiten onze invloedssfeer. De bestelde artikelen worden verstuurd aan het adres dat op het moment van bestellen werd geregistreerd. 
Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd van meer dan 10 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, mits anders schriftelijk overeengekomen.
In het geval dat de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet meer leverbaar zijn, zal the House of Music BV de klant daarvan op de hoogte stellen door middel van e-mail (aan het adres geregistreerd bij het bestellen) of per telefoon. Als de artikelen tijdelijk niet in voorraad zijn, zal  the House of Music BV de klant vragen of hij/zij wil wachten tot de artikelen weer leverbaar zijn. Tenzij de klant aangeeft dit te willen zal the House of Music BV  het voor de artikelen betaalde bedrag crediteren. Een creditering zal zo snel mogelijk worden gemaakt en in ieder geval binnen 10 dagen na het op de hoogte stellen van de niet-leverbaarheid per bank worden overgemaakt. De klant zorgt er voor dat zijn/haar bankrekeninggegevens bij the House of Music BV bekend zijn. 


6. Verzending 
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. 

7. Rembours 
Indien een bestelling die onder rembours verstuurd is door de koper wordt geweigerd of niet afgehaald van het postkantoor worden door the House of Music BV de rembourskosten en administratiekosten gefactureerd. 

8. Prijzen 
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

9. Reclames 
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan the House of Music BV te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur per email of schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. U kunt onze klantenservice bereiken via ons emailformulier of telefonisch via ons algemene telefoonnummer 078-6390840. 
Terugsturen gebeurt voor eigen rekening, the House of Music BV accepteert geen ongefrankeerde zendingen of zendingen waarvoor the House of Music BV moet betalen. Mocht er sprake zijn van een fout van the House of Music BV of valt een artikel onder garantie dan worden de verzendkosten achteraf vergoed. 


10. Geschillen 
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan. 

11. Buitengerechtelijke incassokosten 
Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden. 

12. Overmacht 
I
ndien the House of Music BV door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van the House of Music BV wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen. 

13. Garantie 
Met betrekking tot producten van derden is the House of Music BV tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
M.u.v.anders overeengekomen garantiebepalingen.
Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van the House of Music BV liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. 
the House of Music BV is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald. 


14. Aansprakelijkheid 
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor the House of Music BV in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal the House of Music BV niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde the House of Music BV.
De klant vrijwaart the House of Music BV te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. 
De aansprakelijkheid van the House of Music BV blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat the House of Music BV de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. 
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door the House of Music BV ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 


15. Overige bepalingen 
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van the House of Music BV.